بازديد از خانواده هاي شهداي سادات و ايثارگران مروست به اتفاق بخشدار و رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران شهرستان

بازديد از خانواده هاي شهداي سادات و ايثارگران مروست به اتفاق بخشدار و رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران شهرستانشايان ذكر است در پايان  اين ديدار با اهداء هداياي از اين عزيزان تجليل شد.