شناسه : 25169940


بارش باران و جاری شدن رودخانه گلوله ای هرات بزرگترین رودخانه شهرستان خاتم

بارش باران و جاری شدن رودخانه گلوله ای هرات بزرگترین رودخانه شهرستان خاتمآدرس کوتاه :