شناسه : 347402
فرم شماره 41

آگهی تأیید صحت برگزاری انتخابات شورای اسلامی شهر مروست


                                                                                                              به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم   ، در اجرای ماده 56 قانون شوراها صحت انتخابات در حوزه انتخابیه شهر مروست   مورد تأیید هیأت نظارت استان       بسمه تعالی  آگهی تأیید صحت برگزاری انتخابات بدین وسیله به اطلاع عموم اهالی حوزه انتخابیه شهر مروست شهرستان خاتم   می رساند که صحت انتخابات در این حوزه انتخابیه مورد تأیید قرار گرفت و در نتیجه افراد نامبرده زیر: 1.       آقاي اصغر نخعی   نام پدر حسین   داراي1892 رأي 2.       خانم رحیمه بذرافشانی نام پدر خدا مراد   داراي1741 رأي 3.       آقاي غلامرضا ذاکری نام پدر حبیب داراي 1649رأي 4.       آْقاي علی رستمی راوری   نام پدر محمد   داراي 1411 رأي 5.       آقاي غلامرضا قانع مبارکه   نام پدر محمد    داراي 1226رأي به عنوان اعضای اصلی و 1.     آقاي حسین تیو     نام پدر ابراهیم     داراي 1044رأي 2.       آقاي حجت فلاحتی مروست     نام پدر حسینعلی   داراي 1012 رأي به عنوان اعضای علی البدل شورای اسلامی شهر انتخاب شدند. فرماندار و رئیس هیأت اجرایی  
فرم شماره 41

                                                                                                             

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم  ، در اجرای ماده 56 قانون شوراها صحت انتخابات در حوزه انتخابیه شهر مروست  مورد تأیید هیأت نظارت استان     

بسمه تعالی 

آگهی تأیید صحت برگزاری انتخابات

بدین وسیله به اطلاع عموم اهالی حوزه انتخابیه شهر مروست شهرستان خاتم  می رساند که صحت انتخابات در این حوزه انتخابیه مورد تأیید قرار گرفت و در نتیجه افراد نامبرده زیر:

1.       آقاي اصغر نخعی  نام پدر حسین  داراي1892 رأي

2.       خانم رحیمه بذرافشانی نام پدر خدا مراد  داراي1741 رأي

3.       آقاي غلامرضا ذاکری نام پدر حبیب داراي 1649رأي

4.       آْقاي علی رستمی راوری  نام پدر محمد  داراي 1411 رأي

5.       آقاي غلامرضا قانع مبارکه  نام پدر محمد   داراي 1226رأي

به عنوان اعضای اصلی و

1.     آقاي حسین تیو   نام پدر ابراهیم   داراي 1044رأي

2.       آقاي حجت فلاحتی مروست   نام پدر حسینعلی  داراي 1012 رأي

به عنوان اعضای علی البدل شورای اسلامی شهر انتخاب شدند.

فرماندار و رئیس هیأت اجرایی

 

آدرس کوتاه :