شناسه : 347392
فرم شماره 41

آگهی تأیید صحت برگزاری انتخابات شورای اسلامی شهرهرات


به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم   ، در اجرای ماده 56 قانون شوراها صحت انتخابات در حوزه انتخابیه شهر هرات     مورد تأیید هیأت نظارت استان       بسمه تعالی  آگهی تأیید صحت برگزاری انتخابات بدین وسیله به اطلاع عموم اهالی حوزه انتخابیه شهر هرات بخش مرکزی شهرستان خاتم   می رساند که صحت انتخابات در این حوزه انتخابیه مورد تأیید قرار گرفت و در نتیجه افراد نامبرده زیر: 1.       آقاي قاسم محمودی میمند   نام پدر محمد   داراي2790 رأي 2.     آقای کرامت اله تیموری مروستی   نام پدر زیاد داراي2787 رأي 3.       آقاي محمد محمودی میمند نام پدر حسین داراي 2364رأي 4.       آْقاي ابولفضل فتحی مقدم    نام پدر باباجان   داراي 2283 رأي 5.       آقاي حسین حیدری   نام پدر غلامحسین   داراي 1877رأي به عنوان اعضای اصلی و 1.     آقاي رضا عبدانی بابکی     نام پدر مصطفی   داراي 1652رأي 2.       آقاي مسلم ابوالحسنی   نام پدر حسین   داراي 1563 رأي به عنوان اعضای علی البدل شورای اسلامی شهر هرات انتخاب فرماندار و رئیس هیأت اجرایی  
فرم شماره 41

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم  ، در اجرای ماده 56 قانون شوراها صحت انتخابات در حوزه انتخابیه شهر هرات   مورد تأیید هیأت نظارت استان     

بسمه تعالی 

آگهی تأیید صحت برگزاری انتخابات

بدین وسیله به اطلاع عموم اهالی حوزه انتخابیه شهر هرات بخش مرکزی شهرستان خاتم  می رساند که صحت انتخابات در این حوزه انتخابیه مورد تأیید قرار گرفت و در نتیجه افراد نامبرده زیر:

1.       آقاي قاسم محمودی میمند  نام پدر محمد  داراي2790 رأي

2.     آقای کرامت اله تیموری مروستی  نام پدر زیاد داراي2787 رأي

3.       آقاي محمد محمودی میمند نام پدر حسین داراي 2364رأي

4.       آْقاي ابولفضل فتحی مقدم   نام پدر باباجان  داراي 2283 رأي

5.       آقاي حسین حیدری  نام پدر غلامحسین  داراي 1877رأي

به عنوان اعضای اصلی و

1.     آقاي رضا عبدانی بابکی   نام پدر مصطفی  داراي 1652رأي

2.       آقاي مسلم ابوالحسنی  نام پدر حسین  داراي 1563 رأي

به عنوان اعضای علی البدل شورای اسلامی شهر هرات انتخاب

فرماندار و رئیس هیأت اجرایی

 

آدرس کوتاه :