آگهي مزايده

آگهي مزايدهيكدستگاه پرايد به رنگ سفيد مدل 1389 و چهار حلقه لاستيك نو و بيمه تا تاريخ 15/5/93 بدون رنگ به فروش مي رسد. ضمناً51 درصد از سهام گاوداري واقع در منطقه حسن قرائي چاه آزادي متعلق به شركت تعاوني دهياريها .

لطفاً جهت بازديد و خريد به دفتر شركت تعاوني دهياران به آدرس بلوار دكتر شريعتي كوچه شريعتي سوم مراجعه نماييد .

شماره تماس : 09132586194 حجت تيموري مدير عامل

شماره دفتر: 03532571474