اگر شرايط محيطي فراهم شود، دانش آموزان شهرستان خاتم خيلي زود توانمندي هاي خود را بروز مي دهند

اگر شرايط محيطي فراهم شود، دانش آموزان شهرستان خاتم خيلي زود توانمندي هاي خود را بروز مي دهندبه گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم "زاده رحماني فرماندار خاتم " كه در ديدار با شيرزاد، مدير كل آموزش و پرورش استان، سخن مي گفت به استعداد ژنتيكي دانش آموزان خاتم اشاره و با ذكر نمونه و مثال هايي از موفقيت هاي قابل توجه دانش آموزان مناطق هرات و مروست ،خاطر نشان كرد اگر امكانات اوليه مورد نياز معلمين و دانش آموزان شهرستان را فراهم كنيم ،خيلي زود آنها استعداد خود را بروزداده و شكوفا مي شوند.

وي در ادامه افزود ما سعي مي كنيم اعتبارات بيشتري به سمت بخش آموزش و پرورش سوق دهيم زيرا اعتقاد داريم هزينه كردن در آموزش و پرورش، سرمايه گذاري براي آينده اين مرز و بوم است .

شيرزاد، مدير كل آموزش وپرورش استان نيز كه اولين سفر خود در سال تحصيلي جديد را بنا به دعوت فرماندار خاتم، از اين شهرستان شروع كرده بود با تشريح برنامه ها و اهداف اداره كل آموزش و پرورش ،نسبت به رفع مشكلات و كمبودهاي مدارس شهرستان خاتم در مناطق هرات و مروست تا حد امكان قول مساعد داد .

بازديد از عرصه هاي جنگلي شهرستان جهت امكان سنجي احداث اردوگاه تفريحي و تربيتي استان در اين مناطق و بازديد تعدادي از مدارس عشايري ،روستايي و شهري ،شركت در نماز جماعت ظهر و عصر دبير ستان صدرا، ديدار با خانواده يك كودك سرطاني، ديدار با خانواده متوفيان فرهنگي و شركت در جلسه مديران مدارس آموزش و پرورش شهرستان، ازجمله برنامه هاي سفر مدير كل آموزش و پرورش استان در شهرستان خاتم بود.