شناسه : 342272
باحضور فرماندارخاتم

او لین جلسه کاهش آسیب های اخلاقی و اجتماعی در فرمانداری خاتم برگزار شد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم درابتدا "محمدعلی شاه حسینی" فرماندار ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت امام سجاد(ع) پیرامون مصوبات جلسه مطالبی رابیان کرد درادامه این جلسه مریم کامیاب سرپرست اداره تبلیغات اسلامی خاتم و دبیر کمیته آسیب های اخلاقی درخصوص اهمیت طرح ومحورهای طرح مطالبی را ارائه داد. براساس این گزارش مقررگردید کلیه دستگاه های عضو درمرحله اول آسیب های اخلاقی و اجتماعی را شناسائی و به اداره تبلیغات اسلامی خاتم تحویل دهند و سپس ازسوی این اداره کلیات طرح دراختیار اعضاء قرار گیرد و هچنین مصوب شد درهرجلسه از کارشناسان خبره استفاده شود.  
باحضور فرماندارخاتم

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم درابتدا "محمدعلی شاه حسینی" فرماندار ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت امام سجاد(ع) پیرامون مصوبات جلسه مطالبی رابیان کرد

درادامه این جلسه مریم کامیاب سرپرست اداره تبلیغات اسلامی خاتم و دبیر کمیته آسیب های اخلاقی درخصوص اهمیت طرح ومحورهای طرح مطالبی را ارائه داد.

براساس این گزارش مقررگردید کلیه دستگاه های عضو درمرحله اول آسیب های اخلاقی و اجتماعی را شناسائی و به اداره تبلیغات اسلامی خاتم تحویل دهند و سپس ازسوی این اداره کلیات طرح دراختیار اعضاء قرار گیرد و هچنین مصوب شد درهرجلسه از کارشناسان خبره استفاده شود.

 

آدرس کوتاه :