شناسه : 13267211

اولین جلسه حامیان انجمن حمایت از زندانیان شهرستان خاتم برگزار شد


زاده رحمانی، فرماندار خاتم در این جلسه عنوان داشت ما در برابر همه خانواده ها از جمله خانواده های افراد زندانی مسئولیم و تا حد امکان باید به معیشت این خانواده ها و همچنین اصلاح و تربیت فرد زندانی و باز گرداندن آن به آغوش اجتماع تلاش کنیم. وی یادآور شد در شهرستان خاتم، ما زمینه و امکانات مورد نیاز جهت انجام کارهای بزرگ تولیدی و خدماتی توسط انجمن حمایت از زندانیان را فراهم می کنیم ولی بخصوص در ابتدای کار، خیرین شهرستان باید همت نموده و جهت تامین نقدینگی و شروع به کار این انجمن، تشریک مساعی کنند. توکلی، دادستان عمومی و انقلاب خاتم و رئیس هیئت مدیره انجمن حمایت از زندانیان نیز به شرح وظایف این انجمن و لزوم پیشگیری از آسیب های اجتماعی خانواده های زندانیان توضیحاتی را ارائه و یادآور شد این انجمن می تواند در حرفه آموزی به زندانیان و ایجاد مشاغل مولد و آبرومند به آنها کمک کند.

زاده رحمانی، فرماندار خاتم در این جلسه عنوان داشت ما در برابر همه خانواده ها از جمله خانواده های افراد زندانی مسئولیم و تا حد امکان باید به معیشت این خانواده ها و همچنین اصلاح و تربیت فرد زندانی و باز گرداندن آن به آغوش اجتماع تلاش کنیم. وی یادآور شد در شهرستان خاتم، ما زمینه و امکانات مورد نیاز جهت انجام کارهای بزرگ تولیدی و خدماتی توسط انجمن حمایت از زندانیان را فراهم می کنیم ولی بخصوص در ابتدای کار، خیرین شهرستان باید همت نموده و جهت تامین نقدینگی و شروع به کار این انجمن، تشریک مساعی کنند.

توکلی، دادستان عمومی و انقلاب خاتم و رئیس هیئت مدیره انجمن حمایت از زندانیان نیز به شرح وظایف این انجمن و لزوم پیشگیری از آسیب های اجتماعی خانواده های زندانیان توضیحاتی را ارائه و یادآور شد این انجمن می تواند در حرفه آموزی به زندانیان و ایجاد مشاغل مولد و آبرومند به آنها کمک کند.آدرس کوتاه :