اولین جلسه توجيهي آموزشي كاربران رايانه شعب اخذ راي انتخابات درخاتم

اولین جلسه توجيهي آموزشي كاربران رايانه شعب اخذ راي انتخابات درخاتم