برگزار ميگردد

به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم اولين همايش طلاب شهرستان خاتم  در تيرماه امسال در شهرستان خاتم برگزار خواهد شد

علي اكبر دشتي رئيس سازمان تبليغات خاتم  در  اولين همايش ائمه جمعه و جماعات شهرستان خاتم در سال 90 ، از برگزاري اين همايش  در تيرماه امسال خبر داد

وي ضمن بيان اهداف برگزاري اين همايش تصريح كرد با توجه به اينكه در آستانه تاسيس حوزه علميه در اين شهرستان هستيم با برگزاري اينگونه همايشها مي توانيم طلاب شهرستان را  كه در شهرهاي بزرگ مشغول تحصيل مي باشند جهت همكاري با حوزه علميه شهرستان شناسايي نمائيم.

شايان ذكر است: دريافت نظرات و ارائه پيشنهادات طلاب جهت ارتقاء سطح فرهنگ شهرستان  خاتم،استفاده از طلاب جهت حوزه علميه شهرستان ،شناسايي كليه طلاب اين شهرستان كه در سراسر كشور در حال تحصيل مي باشند،پيوند عميق اين عزيزان با سازمان تبليغات شهرستان و...  از جمله اهداف برگزاي اين همايش مي باشد.