شناسه : 351202

اولين جلسه شوراي مسكن شهرستان خاتم برگزار شد


به منظور بررسي مسائل و مشكلات حوزه مسكن شهرستان خاتم اولين جلسه شوراي مسكن شهرستان خاتم در سال 90 به رياست امامي ميبدي فرماندار تشكيل شد .

در اين جلسه كه با حضور معاون و كارشناسان دفتر فني استانداري و رؤساي ادارات مرتبط تشكيل گرديد مسائل مسكن مهر شهرهاي هرات و مروست با حضور تعاونيها و پيمانكاران مرتبط بررسي و تصميماتي در جهت بهبود كيفيت ساخت و سرعت عمل بيشتر اتخاذ گرديد.

گفتني است پيش از جلسه از پروژه هاي مسكن مهر شهرهاي هرات و مروست بازديد به عمل آمد .

 

آدرس کوتاه :