اولين باران پاييزي درشهرستان خاتم باعث خوشحالي اهالي به ويژه دامداران و كشاورزان شد

اولين باران پاييزي درشهرستان خاتم باعث خوشحالي اهالي به ويژه دامداران و كشاورزان شدبه گزارش روابط عمومي اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان خاتم، ميزان اين بارندگي ها در اين فصل ازسال قابل ملاحضه به طوري كه در شهر هرات بالغ بر 20 ميليمتر اندازه گيري شده است  كه اين ميزان در برخي از مناطق جنگلي به حدود 45 ميليمتر نيزرسيده و درتعدادي از آبراهه ها و رودخانه هاي شهرستان آب جاري و باعث آبگيري بند هاي تغذيه مصنوعي احداثي توسط منابع طبيعي و آبخيزداري شده است كه  تقويت منابع آبهاي زيرزميني را سبب مي شود.

اين بارندگي ها علاوه بررونق بخشيدن به بخش هاي کشاورزي ودامداري کمک شاياني به اجرا پروژه هاي احيايي طرح صيانت از جنگل هاي شهرستان مي نمايد  و در کاهش قابل ملاحظه آفات و امراض مرتعي و جنگلي وتقويت پوشش گياهي موثرخواهد بود.

 

ياد آور مي گردد عليرغم طرح هاي آبخيزداري اجرا شده سالانه بخش قابل ملاحظه اي از روان آب هاي حاصل  از اين بارندگي ها از دسترس خارج مي گردد که توجه بيش ازپيش مسئولين در تخصيص اعتبارات لازم و توسعه و فعاليت هاي آبخيزداري و کنترل سيل را مي طلبد.