اولویت تخصیص آب در شهرستان خاتم را به صنعت و مجتمع های گلخانه ای می دهیم

اولویت تخصیص آب در شهرستان خاتم را به صنعت و مجتمع های گلخانه ای می دهیمغفوری، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان یزد که در جلسه شورای حفاظت از منابع آبی شهرستان خاتم سخن می گفت با اشاره به مطلب فوق یادآور شد از محل کنترل اضافه برداشت ها و صرفه جویی در بخش کشاورزی، آب مورد نیاز واحدهای صنعتی در شرف احداث و همچنین مجتمع های گلخانه ای شهرستان را تامین می کنیم.

وی گفت در حال حاضر از 750 منبع آبی شهرستان خاتم، 606 حلقه چاه عمیق و نیمه عمیق است که در صدد هستیم نسبت به نصب سیستم کنتور هوشمند روی موتورهای چاه کشاورزی اقدام نمائیم که البته این امر مورد استقبال کشاورزان و مسئولین شهرستان نیز واقع شده است.

زاده رحمانی، فرماندار شهرستان خاتم نیز در این جلسه با اشاره به اینکه صرفه جویی در برداشت  از سفره های زیر زمینی، کنترل و مقابله با برداشت های اضافه از پروانه و غیرمجاز و حتی خاموشی زمستانه موتورهای چاه های کشاورزی به مطالبات مردم این شهرستان تبدیل شده خواستار شتاب بخشی به نصب سیستم های کنتور هوشمند و همچنین عدم تبعیض بین مالکین و بهره برداران از چاه های کشاورزی گردید.

در پایان، فرماندار خاتم گفت، ما همانطور که با شرکت آب منطقه ای در جهت مقابله با اضافه برداشت ها همکاری می کنیم، انتظار داریم که آب مورد نیاز بخش صنعت در هرات و مروست و مجتمع های گلخانه ای هرات، مروست و چاهک تخصیص داده شود.