شناسه : 339272

اهم مصوبات سفر مقام معظم رهبري و رياست جمهوري در راستاي خدمت رساني به روستاهاي شهرستان خاتم


  به گزارش روابط   عمومي فرمانداري شهرستان خاتم در مصاحبه با كارشناس عمران فرمانداري خاتم: در راستاي تحقق مصوبات سفر مقام معظم رهبري ورياست جمهوري در شهرستان خاتم پرو‍ژه هاي عمراني مصوب شده ، در روستاهاي اين شهرستان   در حال احداث و بهره برداري مي باشد. پروژه هاي عمراني مصوب اداره آب و فاضلاب روستايي شهرستان خاتم شامل : احداث مخزن1000متر مكعبي چاهك ، حداث مخزن1000متر مكعبي   (تركان ،هرابرجان) ، بازسازي وشبكه توزيع روستاهاي( شهرياري،خوانسار،چاهك،بختياري،چالمه،سليم آباد وكرخنگان) ، اجراي خط انتقال روستاهاي (تركان وهرابرجان) ، كف شكني چاه آب آشاميدني روستاي كرخنگان و بازسازي آسفالت شبكه آب ( روستاهاي كرخنگان،چاهك،تركان،بختياري ) و غيرو با بودجه اي   بالغ بر   000/000/000/17ميليارد ريال مي باشد.    

 

به گزارش روابط  عمومي فرمانداري شهرستان خاتم در مصاحبه با كارشناس عمران فرمانداري خاتم: در راستاي تحقق مصوبات سفر مقام معظم رهبري ورياست جمهوري در شهرستان خاتم پرو‍ژه هاي عمراني مصوب شده ، در روستاهاي اين شهرستان  در حال احداث و بهره برداري مي باشد.

پروژه هاي عمراني مصوب اداره آب و فاضلاب روستايي شهرستان خاتم شامل :

احداث مخزن1000متر مكعبي چاهك ، حداث مخزن1000متر مكعبي  (تركان ،هرابرجان) ، بازسازي وشبكه توزيع روستاهاي( شهرياري،خوانسار،چاهك،بختياري،چالمه،سليم آباد وكرخنگان) ، اجراي خط انتقال روستاهاي (تركان وهرابرجان) ، كف شكني چاه آب آشاميدني روستاي كرخنگان و بازسازي آسفالت شبكه آب ( روستاهاي كرخنگان،چاهك،تركان،بختياري ) و غيرو با بودجه اي  بالغ بر  000/000/000/17ميليارد ريال مي باشد.

 

 

آدرس کوتاه :