اهم عملكرد يكساله اداره منابع طبيعي وآبخيزداري شهرستان خاتم تشريح شد:

اهم عملكرد يكساله اداره منابع طبيعي وآبخيزداري شهرستان خاتم تشريح شد:به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم در مصاحبه با " فلاحتي " رييس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان خاتم به مناسبت هفته دولت ضمن گراميداشت ياد وخاطره شهيدان رجائي و باهنر اهم عملكرد اين اداره طي يك سال گذشته را تشريح واظهار داشت انشا ا... سالهاي آتي با عنايت وتوجه بيشتر مسئولين به بخش منابع طبيعي كه زير بناي توسعه است شكوفايي دراين بخش را شاهد باشيم.

رييس اداره منابع طبيعي، آبياري پاركها وفضاهاي سبز، شبكه انتقال آب، توليد وتوزيع انواع نهالهاي زينتي، حصاركشي ذخيره گاه جنگلي، اجراي عمليات احيايي طرح مديريت منابع جنگلي را از فعاليت هاي بخش جنگل كاري اين اداره برشمرد واظهار اميدواري كرد با تصويب و اختصاص اعتبارات لازم بويژه از محل اعتبارات ملي شاهد توسعه و احياء مناطق جنگلي شهرستان باشيم.

وي در تشريح فعاليت هاي بخش مرتع اين اداره گفت : طي يك سال گذشته عمليات ذخيره نزولات آسماني، عمليات احيائي، اجراي طرح هاي مرتعداري،  حفاظت وقرق، مرمت چاه مالداري و احداث     آب انبار و آبشخور در سطح مراتع شهرستان  برنامه ريزي واجرا شده است. فلاحتي همچنين مرمت سيل بند روستاي شهرياري، اصلاح پخش سيلاب اسلام آباد، مرمت بندهاي خاكي روستاهاي چالمه وسليمانيه چاهك را بعنوان اقدامات صورت گرفته در بخش آبخيزداري عنوان كرد و آبياري منطقه نهالكاري محور هرات – هرابرجان، نهالكاري محدوده بيابانزدائي وحفاظت از پوشش گياهي مناطق بياباني شهرستان را ازجمله فعاليت هاب بخش بيابانزدائي اين اداره نام برد.

ايشان گفت : فعاليت هاي مبارزه با آفات وامراض مناطق جنگلي، ايجاد كمربند حفاظتي، اطفاء حريق و حفاظت از عرصه هاي طبيعي شهرستان نيز در بخش حفاظت از منابع طبيعي اين شهرستان برنامه ريزي واجرا گرديده است.