اهداء لوح سپاس توسط فاضلی فرماندارخاتم از خانواده ایثارگر آقای خوانین هراتی

اهداء لوح سپاس توسط فاضلی فرماندارخاتم از خانواده ایثارگر آقای خوانین هراتی