شناسه : 350832

انتقاد فرماندار خاتم از كيفيت پائين آرد توليدي كارخانجات آرد استان


سيد ناصر امامي فرماندار خاتم با اعلام اين خبر افزود با عنايت به بازديدهاي انجام شده از نانوائي ها و گزارشات مكرر مردمي مبني بر عدم كيفت نان نانوائيها و بررسي هاي انجام شده   مشخص شد آردي كه اخيرا توسط نانوائي هاي شهرستان خريداري و پخت مي گردد از كيفيت پائيني برخوردار و باعث پائين آمدن كيفيت نان و بعضا نارضايتي متصديان ناوائي ها و مردم را در پي داشته است . وي افزود مرحله دوم طرح هدفمند سازي يارانه ها ي آرد ونان با همكاري خوب مردم در حال اجرا مي باشد و قطعا عدم كيفيت آرد و نان باعث تضييع حق مردم و نانواها خواهد شد و لذا اينجانب از مدير كل محترم غله مي خواهم ضمن نظارت نسبت به ارتقاء كيفيت آرد كارخانجات آرد استان بخصوص كارخانه هاي دانه سا و روشن اقدام نمايند در غير اينصورت نانوائي هاي اين شهرستان آرد مورد نياز خود را از كارخانجات استان فارس تامين خواهند كرد . امامي در پايان از همكاري خوب مردم شهرستان در اجراي مرحله دوم طرح هدفمند سازي يارانه هاي آرد و نان تشكر نمود .  

سيد ناصر امامي فرماندار خاتم با اعلام اين خبر افزود با عنايت به بازديدهاي انجام شده از نانوائي ها و گزارشات مكرر مردمي مبني بر عدم كيفت نان نانوائيها و بررسي هاي انجام شده  مشخص شد آردي كه اخيرا توسط نانوائي هاي شهرستان خريداري و پخت مي گردد از كيفيت پائيني برخوردار و باعث پائين آمدن كيفيت نان و بعضا نارضايتي متصديان ناوائي ها و مردم را در پي داشته است .

وي افزود مرحله دوم طرح هدفمند سازي يارانه ها ي آرد ونان با همكاري خوب مردم در حال اجرا مي باشد و قطعا عدم كيفيت آرد و نان باعث تضييع حق مردم و نانواها خواهد شد و لذا اينجانب از مدير كل محترم غله مي خواهم ضمن نظارت نسبت به ارتقاء كيفيت آرد كارخانجات آرد استان بخصوص كارخانه هاي دانه سا و روشن اقدام نمايند در غير اينصورت نانوائي هاي اين شهرستان آرد مورد نياز خود را از كارخانجات استان فارس تامين خواهند كرد .

امامي در پايان از همكاري خوب مردم شهرستان در اجراي مرحله دوم طرح هدفمند سازي يارانه هاي آرد و نان تشكر نمود .

 

آدرس کوتاه :