انتخاب فرماندار خاتم به عنوان فرماندار برتر در ارتقاء فرهنگ كتاب و كتابخواني

انتخاب فرماندار خاتم به عنوان فرماندار برتر در ارتقاء فرهنگ كتاب و كتابخوانيگفتني است طي دو سال گذشته با همت و تلاش  ايشان  تعداد اعضاي كتابخانه هاي شهرستان از ششصد نفر به هشت هزارو هشتصد نفر ارتقاع يافته و همچنين با پي گيري وي تعداد كتاب ازبيست و يك هزارو پانصدو دوازده به سي و يك هزارو پانصدهزار و تعداد كتابخوانه هاي عمومي شهرستان از سه باب كتابخانه به شش كتابخانه و سرانه مطالعه ازهشت دقيقه به شانزده دقيقه افزايش يافته است .

لازم به ذكر است وي در بسياري از شاخصه هاي كشوري نيز حائز رتبه برتر مي باشد .

روابط عمومي فرمانداري خاتم