انتخاب آقاي مهدي تيموري به عنوان محيط بان نمونه سال 1387

انتخاب آقاي مهدي تيموري به عنوان محيط بان نمونه سال 1387در همين راستا آقاي سيد ناصر امامي ميبدي فرماندار شهرستان خاتم كسب اين عنوان را به ايشان تبريك گفته و از درگاه حق تعالي براي ايشان سلامتي و توفيق را مسالت نمودند .
متن نامه مذكور به شرح ذيل مي باشد .

روابط عمومي فرمانداري شهرستان خاتم