شناسه : 158049904

انتخابات شورای دانش آموزی در مدارس شهرستان خاتم برگزار شد.


همزمان باانتخابات دانش آموزی میربهبودی معاون سیاسی امنیتی فرماندار از روند انتخابات دانش آموزی در مدرسه ابتدایی ارشاد شهرستان خاتم و دبیرستان امیرالمومنین (ع) چاهک بازدید نمود.

میربهبودی معاون سیاسی امنیتی فرماندار در جمع دانش آموزان بیان نمود: شورای دانش آموزی یکی از ارکان اصلی شورای های مدرسه است.و دانش آموزان به عنوان اصلی ترین عنصر مدرسه باید در اداره آن نقش داشته باشند.این شوراها نقش مهمی در به نمایش گذاشتن توانمندیها،ظرفیت ها و پتانسیل های دانش اموزان دارد.و در واقع بازوان پرتوان مشورتی مدیران منطقه و مدارس در امر تعلیم و تربیت می باشند.که نیاز است مدیران مدرسه در جهت بکارگیری توانمندیهای دانش آموزان و استفاده از نظرات و پیشنهادهای آنان در امور مدرسهبرنامه ریزی لازم داشه باشند.


آدرس کوتاه :