شناسه : 158220363
رئیس ستاد انتخابات شهرستان خاتم؛

انتخابات سالم و قانون مداردر گروه دست اندرکاران و برگزار کنندگان امر انتخابات


میربهبودی معاون سیاسی امنیتی فرماندار و رئیس ستاد انتخابات بیان کرد:انتخابات سالم و قانون مداردر گروه دست اندرکاران و برگزار کنندگان امر انتخابات میباشد.

به گزارش کمیته تبلیغات شهرستان خاتم:میربهبودی  رئیس ستاد انتخابات در چها رمین جلسه ستاد انتخابات ضمن تشکر از مسئولین کمیته انتخابات شهرستان که فرایند های مربوط به انتخابات را بر اساس برنامه زمان بندی انجام دادند.تصریح کرد: انتخابات سالم و قانونمند در گروه تسلط برگزار کنندگان و دست اندرکاران امر انتخابات بر قانون و آیین نامه و دستور العمل اجرایی انتخابات است. که می بایست تمام اعضاء ستاد با مطالعه کامل کتاب قانون کلیات فرایند های برگزاری انتخابات را انجام ودنبال نمایند تا همانند دوره های قبل شاهد انتخاباتی سالم و قانون مند در سطح شهرستان باشیم.

 

عکس وخبر: سمانه حیدری


آدرس کوتاه :