آموزش وپرورش یکی ازموثرترین سازمان درتوسعه وپیشرفت همه جانبه جامعه

آموزش وپرورش یکی ازموثرترین سازمان درتوسعه وپیشرفت همه جانبه جامعهفاضلی فرماندار خاتم: دراین نشست ازآموزش وپرورش بعنوان یکی از اثرگذارترین سازمان درتوسعه و پیشرفت همه جانبه و پایدارجامعه یاد کرد،واعلام نمود هرگونه تصمیم گیری و برنامه ریزی دراین حوزه میبایست بادقت نظر و رعایت شاخص ها ومعیار های لازم صورت پذیرد.

ایشان ضمن تشکر از تشکیل این نشست خرد جمعی را واستفاده ازنظرات افراد برجسته و صاحب نظر را دربرنامه ریزی موثردانست.