شناسه : 157603589

آموزش مشاغل خانگی فرصتی برای توانمند سازی زنان سرپرست خانوار


میربهبودی معاون سیاسی امنیتی فرماندار برضرورت آموزش مشاغل خانگی و ترویج و استفاده آن برای اشتغال پایدار ومولد تاکید نمود.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم: طی  نشستی به منظور وتعین برسی ورسته های اولویت دار شهرستان خاتم در حو زه مشاغل خانگی با حضور میربهبودی معاون سیاسی امنیتی فرماندار،معاون عمرانی فرمانداری، رئیس اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی و مشاور امور بانوان فرمانداری برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی فمانداری خاتم:میربهبودی دراین نشست ابتدا توضیحاتی در خصوص طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانوار ارائه نمود و هدف از این طرح را خود اشتغالی زنان سرپرست خانه وارو پیشگیری از ورود زنان به چرخه حمایتی و بهبود معیشت و کنترل آسیب های اجتماعی را عنوان نمود.

میربهبودی اعلام داشت:استفاده از ظرفیت مشاغل خانگی نقش مهم و تاثیر گذاری در ایجاد اشتغال پایدار و مواد خانواده دارد. و ازاین طریق زنان سرپرست خانوار و کار آفرینان میتوانند به بازار های هدف متصل شوند.

 


آدرس کوتاه :