شناسه : 344082
به منظور کیفیت بخشی به آموزش عملی کاشت درخت

آموزش عملي هنرجويان هنرستان کشاورزي شهرستان خاتم


به منظور کيفيت بخشي به آموزش عملي کاشت درخت، آئين آموزش عملي هنرجويان هنرستان کشاورزي شهيدسيدمصطفي خميني درمزرعه اين هنرستان برگزارشد
به منظور کیفیت بخشی به آموزش عملی کاشت درخت

به منظور کيفيت بخشي به آموزش عملي کاشت درخت، آئين آموزش عملي هنرجويان هنرستان کشاورزي شهيدسيدمصطفي خميني درمزرعه اين هنرستان برگزارشد دراين طرح هنرجويان بطورعملي وکاربا ادوات کشاورزي اقدام به کاشت،هرس وقيم زدن درختان باحضور اساتيد کارمربوطه درمزرعه هنرستان کشاورزي انجام شد.

شايان ذکراست  اکنون سه هکتارازاراضي هنرستان کشاورزي زيرکشت باغاتات قراردارد.

 

آدرس کوتاه :