امامي فرماندار خاتم : پنج منطقه از مناطق شهرستان خاتم در وضعيت بحراني و خطر حاد كم آبي قرار دارند

امامي فرماندار خاتم : پنج منطقه از مناطق شهرستان خاتم در وضعيت بحراني و خطر حاد كم آبي قرار دارند


امامي فرماندار خاتم : پنج منطقه از مناطق شهرستان خاتم در وضعيت بحراني و خطر حاد كم آبي قرار دارند

سيد ناصر امامي ميبدي فرماندار خاتم اعلام نمود وقوع خشكساليهاي پياپي در سالهاي اخير و سال جاري سطح آب زيرزميني شهرستان خاتم را كاهش داده و وضعيت روستاهاي كرخنگان، چنارناز از دهستان ايثار بخش مروست و روستاهاي حسن آباد و خوانسار و كوشك از دهستان فتح آباد بخش مركزي را با بحران و كمبود شديد آب مواجه نموده است.امامي با ابراز نگراني شديد از كم آبي در اين شهرستان بالاخص مناطق فوق از نابودي درختان و مزارع كشاورزان خبر داد و تنها راه حل مشكل كم آبي در اين مناطق را حفر چاههاي اضطراري عنوان نمود و تصريح كرد با توجه به اينكه حفر چاههاي اضطراري مدت زيادي بطول مي انجامد و امكان استفاده از آن در سال جاري وجود نداردگفت در حال حاضر نياز به 10 دستگاه تانكر آبرساني سيار جهت آبياري سطح زير كشت 1200 هكتار باغات در اين پنج منطقه مي باشد كه اعتباري بالغ بر روزانه 10 ميليون ريال دارد تا امر آبرساني انجام گيرد و در پايان خواستار همكاري و مساعدت ستاد حوادث غير مترقبه و دستگاههاي اجرايي استان (جهاد كشاورزي،آب منطقه اي)گرديد تا بتوان تا حدودي مشكلات كشاورزان عزيز را به حداقل ممكن رساند .در غير اينصورت شاهد بروز فاجعه اي بزرگ و وضعيتي فلاكت بار و غير قابل جبران در اين شهرستان كه مهمترين قطب كشاورزي استان است خواهيم بود.