شناسه : 339002

امامي فرماندار خاتم : سند كتبي تامين گاز مجتمع اوره آمونياك خاتم توسط مدير كل اجرايي سياستهاي اصل 44 و برنامه ريزي صنايع پايين دستي صادر گرديد.


امامي تصريح نمود موضوع اين سند در جلسه مورخ 30/4/89 كميته هماهنگي سوخت و خوراك وزارت نفت پس از پيگيري هاي فراوان استان و شهرستان مطرح شد كه نهايتاً به امضاي جناب آقاي خسروي مدير كل اجرايي سياستهاي اصل 44 و برنامه ريزي صنايع پايين دستي رسيده است . امامي افزود در اين سند با تامين گاز مجتمع اوره و آمونياك خاتم به ميزان تقريبي 1/2 ميليون متر مكعب در روز معادل 89014 مترمكعب در سال از اسفندماه سال 1392 موافقت گرديده است كه تصوير آن به پيوست ارائه مي گردد . فرماندار خاتم در پايان ضمن تقدير و تشكر از حمايتهاي بي دريغ استاندار محترم و معاون برنامه ريزي ايشان افزود انشاءا... در طول سه سال آينده با مساعدت استاندار محترم و معاونين ايشان بتوانيم شاهد ايجاد تاسيسات كارخانه پتروشيمي در شهرستان خاتم و زدودن چهره محروميت از آن باشيم .   روابط عمومي فرمانداري شهرستان خاتم

امامي تصريح نمود موضوع اين سند در جلسه مورخ 30/4/89 كميته هماهنگي سوخت و خوراك وزارت نفت پس از پيگيري هاي فراوان استان و شهرستان مطرح شد كه نهايتاً به امضاي جناب آقاي خسروي مدير كل اجرايي سياستهاي اصل 44 و برنامه ريزي صنايع پايين دستي رسيده است .

امامي افزود در اين سند با تامين گاز مجتمع اوره و آمونياك خاتم به ميزان تقريبي 1/2 ميليون متر مكعب در روز معادل 89014 مترمكعب در سال از اسفندماه سال 1392 موافقت گرديده است كه تصوير آن به پيوست ارائه مي گردد .

فرماندار خاتم در پايان ضمن تقدير و تشكر از حمايتهاي بي دريغ استاندار محترم و معاون برنامه ريزي ايشان افزود انشاءا... در طول سه سال آينده با مساعدت استاندار محترم و معاونين ايشان بتوانيم شاهد ايجاد تاسيسات كارخانه پتروشيمي در شهرستان خاتم و زدودن چهره محروميت از آن باشيم .

 

روابط عمومي فرمانداري شهرستان خاتم

آدرس کوتاه :