امامي فرماندار خاتم از توجه ويژه كمانه مدير كل تربيت بدني استان به شهرستان خاتم قدر داني كرد

امامي فرماندار خاتم از توجه ويژه كمانه مدير كل تربيت بدني استان به شهرستان خاتم قدر داني كرد
وي در ادامه با اشاره به پروژه استخر شناي اين شهرستان افزود پروژه استخر شنا از پروژه هاي ملي مي باشد كه حدود سه سال است كه عمليات اجرائي آن شروع و مدتي به علت نداشتن اعتبار تعطيل بوده كه از زمان روي كار آمدن كمانه به عنوان مدير كل جديد تربيت بدني استان و پي گيريهاي ايشان و همچنين  پي گيريهاي يحيي زاده نماينده مردم ميبد و تفت در مجلس شوراي اسلامي مبلغ 7000 ميليون ريال اعتبار مورد نياز اين پروژه تامين ومجددا عمليات اجرائي آن شروع و با  سرعت خوبي در دست اجرا مي باشد  و انشاا... بنا به قول مساعدت ايشان تا چند ماه ديگر شاهد بهره برداري اين پروژه بزرگ خواهيم بود .

در ادامه احمد فلاحتي مسئول تربيت بدني شهرستان تصريح كرد الحمدا... در چند ماه گذشته فعاليتهاي خوبي در زمينه ورزش شهرستان انجام شده از جمله راه اندازي ليگ فوتبال شهرستان پس از 15 سال و برگزاري مسابقات بين تيمها و همچنين اختصاص امكانات و تجهيزات ورزشي به اين شهرستان نسبت به گذشته قابل توجه بوده كه جا دارد از توجه كمانه مدر كل تربيت بدني استان و مساعدت وي تقدير و تشكر نمايم .

لازم به ذكر است گلايه فرماندار از عملكرد تربيت بدني استان مربوط به مدير كل سابق تربيت بدني در عدم اجرائي شدن سالنهاي ورزشي بانوان در شهرهاي  هرات و مروست از مصوبات سفر دوم رياست بوده و ارتباطي با عملكرد مدير كل فعلي ندارد ضمن اينكه نامبرده در ارتباط با شروع به كار احداث اين سالنها نيز قول مساعدت داده است .