امامي همچنين افزود در طول مدت يكسال تصدي مسئوليت اينجانب به عنوان فرماندارخاتم تا به حال مبلغ 55170 ميليارد ريال اعتبار از طريق ستاد حوادث استان به شهرستان خاتم تخصيص يافته است .

وي در پايان از عنايت ويژه استاندار محترم به مناطق محروم و معاون محترم امور عمراني و مدير كل محترم دفتر بازسازي و حوادث غير مترقبه استان به خاطرتوجه خاص به شهرستان محروم ، دورافتاده و خسارت ديده خاتم تقدير و تشكر نمود و خواستار اختصاص اعتبارات بيشتري براي اين منطقه در مراحل بعدي توزيع اعتبارات شد .