شناسه : 144941793

افزایش سوادرسانه ای جامعه وارتقای دانش خانواده ها دراستفاده ازفضای مجازی یک ضرورت است


دومین نشست ازسری نشست های آموزشی باموضوع <خانواده وفضای مجازی> و<توانمندسازی زنان کارآفرین ازطریق ارتباطات وفناوری اطلاعات> درمحل فرمانداری خاتم برگزارشد.

اکرم فداکارمدیرکل ارتباطات وفناوری اطلاعات استان:بااعلام این خبرگفت:این سری از نشست های آموزشی درچارچوب یک طرح ملی،ازسوی معاونت زنان وخانواده ریاست جمهوری وباهمت امورزنان وخانواده وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات ،درشهرها وروستاهای کشوربرگزارمیشود.

مدیرکل ارتباطات استان افزود:آشنایی با اقتصاد دیجیتال،کسب وکارهای اینترنتی وانواع آن، نحوه راه اندازی یک کسب وکاراینترنتی وانواع آن،نحوه راه اندازی یک کسب وکاراینترنتی،خرید امن اینترنتی،بازاریابی اینترنتی و...بخش دیگری ازمحتوای این نشست بودکه درمحور توانمندسازی زنان برای کارآفرینی ازطریق ارتباطات وفناوری اطلاعات ارائه شد.

وی گفت:براساس گزارش ها،بیشترین مخاطبان فضای مجازی درایران رابانوان خانه دارتشکیل میدهند،وازاین فضا بیشتربرای فعالیت های اجتماعی وسرگرمی استفاده میکنند.

نماینده وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات دراستان،ناآگاهی وعدم آشنایی کافی جامعه وبویژه خانواده ها بافضای مجازی رازمینه سازآسیب های اجتماعی دانست وبااشاره به طراحی دشمن برای استفاده ازاین فضا برای جنگ نرم وشبیخون فرهنگی،برارتقای دانش خانواده ها،افزایش سواد رسانه ای جامعه و افزایش مهارت دراستفاده امن ازاین فضاتاکید کرد.
آدرس کوتاه :