شناسه : 146159987

افتتاح پروژه برق رسانی روستا پورقاسم بخش مرکزی


پروژه برق رسانی روستای پورقاسم بخش مرکزی با حضورنواب،سرپرست شرکت توزیع برق استان وهئیت همراه،معاون عمرانی فرماندار، بخشدارمرکزی و سایرمسئولین بااعتباری بالغ بر1.450.000.000 ریال به بهره برداری رسید.


آدرس کوتاه :