افتتاح پروژه برق رسانی روستا پورقاسم بخش مرکزی

افتتاح پروژه برق رسانی روستا پورقاسم بخش مرکزی