افتتاح دفتر انجمن حمايت از زندانيان شهرستان خاتم

افتتاح دفتر انجمن حمايت از زندانيان شهرستان خاتمبه گزارش واحد روابط عمومی بازداشتگاه شهرستان خاتم،  توکلی در این جلسه با اشاره به این نکته که خانواده زندانیان در مجرم بودن سرپرست و نان آور خود مقصر نیستند و تحمل فشار های بیش از حد زندگی بر آنها شایسته نیست خاطر نشان کرد در بعضی موارد فشارهای زندگی، بالا بودن هزینه ها و بیکاری، زمینه وقوع جرم در خانواده ها را فراهم می کند، بر همین اساس اشتغال زایی و کارآفرینی برای خانواده زندانیان به کمک انجمن حمایت از زندانیان و خیرین براي جلوگیری از وقوع آسیب های اجتماعی و بزهکاری باید در اولویت کارها قرار گیرد.

زاده رحمانی نيز پس از جمعبندي موارد مطرح شده در جلسه، يادآور شد فرمانداري شهرستان آمادگی جهت همکاری با انجمن حمایت از زندانیان در تمام زمینه ها با توجه به ظرفیت شهرستان را دارد و اظهار امیدواری کرد با تلاش اعضاء انجمن بخصوص مدير عامل انجمن و جذب كمك از خيرين  زمینه برای اشتغال زایی هرچه بیشتر برای مدد جویان و كمك به خانواده هاي بي بضاعت و آسيب پذير آنها فراهم گردد.