آغاز هفته نيروي انتظامي با اجراي صبحگاه مشترك نيروهاي نظامي و انتظامي به روايت تصوير

آغاز هفته نيروي انتظامي با اجراي صبحگاه مشترك نيروهاي نظامي و انتظامي به روايت تصوير


آغاز هفته نيروي انتظامي با اجراي صبحگاه مشترك نيروهاي نظامي و انتظامي به روايت تصوير