آغاز انتخابات درشهرستان خاتم

آغاز انتخابات درشهرستان خاتمبا حضور پرشور مردم در شعب اخذ راي فرآيند انتخابات همراه با سراسر كشور در شهرستان خاتم آغاز شد

به گزارش كميته تبليغات و اطلاع رساني ،فرماندار شهرستان به همراه اعضاي  شوراي تامين  و هيات بازرسي شهرستان در جمع رأي دهندگان در كليه شعبه  اخذ رأي حضور يافته و از نزديك شاهد حضورپرشور مردم در انتخابات قرار گرفت .