اعلام شهرستان خاتم به عنوان منطقه خشكسالي و مواجه با بحران

اعلام شهرستان خاتم به عنوان منطقه خشكسالي و مواجه با بحران


اعلام شهرستان خاتم به عنوان منطقه خشكسالي و مواجه با بحران
در جلسه ستاد ويژه خشكسالي استان كه در مورخ 14/4/88 در استانداري تشكيل و صورتجلسه آن طي نامه شماره 45666 مورخ 3/4/88 ابلاغ شده است شهرستانهاي خاتم ، تفت ، مهريز و ابركوه و بخشهاي مركزي عشق آباد شهرستان طبس و بخش خرانق شهرستان اردكان و بخش مركزي دهستان ندوشن از شهرستان صدوق و بخش مركزي و دهستان آسفيج شهرستان بافق جزء مناطق خشكسالي و مواجه با بحران تعيين گرديدند.
آقاي سيد ناصر امامي فرماندار با اشاره به عدم اعلام سهوي شهرستان خاتم به عنوان مناطق خشكسالي از طرف صدا و سيماي مركز استان در خبر ساعت 23 مورخ 20/4/88 و شايعات پس از آن در سطح شهرستان تصريح كرد با عنايت به پي گيري ها و گزارشات جمع بندي شده از وضعيت منطقه و بازديدهاي بعمل آمده توسط كارشناسان ذيربط از ابتداي سالجاري و بحث و بررسي هاي بعمل آمده در جلسه مورخ 14/4/88 ستاد ويژه خشكسالي شهرستان خاتم به عنوان مناطق خشكسالي و مواجه با بحران تعيين گرديده است .
وي در ادامه با اشاره به مصوبات اين صورتجلسه افزود طبق بند 1 صورتجلسه مقرر گرديده كليه دستگاههاي اجرايي معيارها و ملاكهاي موثر بر خشكسالي و تحليلهاي لازم از قبيل ميزان خسارت ، ميزان بارندگي و پراكنش زماني و مكاني آن ، ميزان تاثير رواناب ، وضعيت آبدهي و كيفيت صنايع آبي استان ، آبرساني سيار و 000 را تهيه و به استانداري ارسال نمايند.
همچنين بند 2 اين صورتجلسه مقرر شد باقيمانده اعتبار مورد نياز استمهال وام آسيب ديدگان از خشكسالي و سرمازدگي در سال 87 به مبلغ 54284931791 ريال به بانك مركزي انعكاس و مورد پيگيري قرار گيرد.
ضمنا" صورتجلسه فوق الذكر جهت اطلاع به شرح ذيل مي باشد .