شناسه : 336822

اعلام اسامي نامزدهاي حوزه انتخابيه شهرستانهاي مهريز ، بافق ، ابركوه ، خاتم و بهاباد


به گزارش كميته تبليغات و اطلاع رساني در اجراي ماده 36 آيين نامه اجرائي و قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي و بنا به اگهي شماره 9193 مورخ 3/12/90 فرمانداري شهرستان مهريز مركز حوزه انتخابيه شهرستانهاي مهريز ، بافق ، ابركوه ، خاتم و بهاباد اسامي و مشخصات نامزدها ي انتخاباتي اين حوزه به شرح ذيل اعلام گرديد . 1- آقاي سيد احمد ابراهيم خاني فرزند سيد محمد كد نامزد 15 2- آقاي مصيب اكرمي شهرسبي فرزند مهدي كد نامزد 17 3- آقاي حسن حيدري پور فرزند رضا كد نامزد 18 4- آقاي مجيد دهقان چناري فرزند عبدالنبي كد نامزد 21 5- آقاي مجيد رحمتي فرزند حبيب الله كد نامزد 24 6- آقاي دخيل عباس زارع زاده مهريزي فرزند حسينعلي مشهور به شيخ عباس كد نامزد25 7- آقاي محمد سالكي فرزند امرالله كد نامزد 27 8- آقاي محمد رضا صباغيان بافقي فرزند اكبر كد نامزد 28 9- آقاي سيد سعيد صحافي فرزند سيد جليل كد نامزد 41 10- آقاي احمد علي زاده فلاح فرزند حسينعلي مشهور به علي زاده كد نامزد 42                           11- آقاي كاظم فرهمند فرزند آقا رضا كد نامزد 45 12- آقاي غلامرضا كارگريان مروستي فرزند موسي كد نامزد 47   13- خانم معصومه كهنوجي فرزند حسن كد نامزد 48 14- آقاي غلامرضا محمودي ميمند فرزند حسن كد نامزد 51 لازم به ذكر است تبليغات انتخاباتي از روز پنج شنبه مورخ 4/12/90 آغاز و تا ساعت 8 صبح روز پنج شنبه مورخ 11/12/90 يعني 24 ساعت قبل از شروع اخذ رأي ادامه خواهد داشت  

به گزارش كميته تبليغات و اطلاع رساني در اجراي ماده 36 آيين نامه اجرائي و قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي و بنا به اگهي شماره 9193 مورخ 3/12/90 فرمانداري شهرستان مهريز مركز حوزه انتخابيه شهرستانهاي مهريز ، بافق ، ابركوه ، خاتم و بهاباد اسامي و مشخصات نامزدها ي انتخاباتي اين حوزه به شرح ذيل اعلام گرديد .

1- آقاي سيد احمد ابراهيم خاني فرزند سيد محمد كد نامزد 15

2- آقاي مصيب اكرمي شهرسبي فرزند مهدي كد نامزد 17

3- آقاي حسن حيدري پور فرزند رضا كد نامزد 18

4- آقاي مجيد دهقان چناري فرزند عبدالنبي كد نامزد 21

5- آقاي مجيد رحمتي فرزند حبيب الله كد نامزد 24

6- آقاي دخيل عباس زارع زاده مهريزي فرزند حسينعلي مشهور به شيخ عباس كد نامزد25

7- آقاي محمد سالكي فرزند امرالله كد نامزد 27

8- آقاي محمد رضا صباغيان بافقي فرزند اكبر كد نامزد 28

9- آقاي سيد سعيد صحافي فرزند سيد جليل كد نامزد 41

10- آقاي احمد علي زاده فلاح فرزند حسينعلي مشهور به علي زاده كد نامزد 42                         

11- آقاي كاظم فرهمند فرزند آقا رضا كد نامزد 45

12- آقاي غلامرضا كارگريان مروستي فرزند موسي كد نامزد 47 

13- خانم معصومه كهنوجي فرزند حسن كد نامزد 48

14- آقاي غلامرضا محمودي ميمند فرزند حسن كد نامزد 51

لازم به ذكر است تبليغات انتخاباتي از روز پنج شنبه مورخ 4/12/90 آغاز و تا ساعت 8 صبح روز پنج شنبه مورخ 11/12/90 يعني 24 ساعت قبل از شروع اخذ رأي ادامه خواهد داشت

 

آدرس کوتاه :