شناسه : 348352
در مراسم تحليف که باحضورسرپرست فرماندار خاتم برگزار شد

اعضای هيات رئيسه شوراهاي اسلامي شهرهرات تعيين شدند


به گزارش روابط عمومي فرمانداري درجلسه تحلیف كه با حضورغلاضا عطائی سرپرست فرمانداری واعضاي  چهارمين دوره شوراهاي اسلامي شهر هرات برگزار شد در این   جلسه پس از قرائت سوگند توسط هريك از اعضا و تشكيل هيات رئيسه سنی   ، هيات رييسه شورای اسلامي اين شهراز طريق اخذ آراي مخفي تعيين شدند. گفتنی است: دراین جلسه   آقاي کرامت تیموری   بعنوان رييس شوراي اسلامي شهر ،آقاي قاسم محمودی بعنوان نايب رييس ، آقای محمد محمودی بعنوان منشي ،آقاي حسین حیدری   به سمت خزانه داروآقای ابولفضل فتحی مقدم به عنوان سخنگو   انتخاب شدند.
در مراسم تحليف که باحضورسرپرست فرماندار خاتم برگزار شد

به گزارش روابط عمومي فرمانداري درجلسه تحلیف كه با حضورغلاضا عطائی سرپرست فرمانداری واعضاي  چهارمين دوره شوراهاي اسلامي شهر هرات برگزار شد در این  جلسه پس از قرائت سوگند توسط هريك از اعضا و تشكيل هيات رئيسه سنی ، هيات رييسه شورای اسلامي اين شهراز طريق اخذ آراي مخفي تعيين شدند.

گفتنی است: دراین جلسه  آقاي کرامت تیموری  بعنوان رييس شوراي اسلامي شهر ،آقاي قاسم محمودی بعنوان نايب رييس ، آقای محمد محمودی بعنوان منشي ،آقاي حسین حیدری  به سمت خزانه داروآقای ابولفضل فتحی مقدم به عنوان سخنگو  انتخاب شدند.

آدرس کوتاه :