اعتراض شديد فرماندار خاتم نسبت به پذيرش معلمان غير بومي توسط آموزش و پرورش

اعتراض شديد فرماندار خاتم نسبت به پذيرش معلمان غير بومي توسط آموزش و پرورشدر جريان استخدام اخير سازمان آموزش و پرورش سيد ناصر امامي فرماندار خاتم مراتب اعتراض خود را از پذيرش معلمان غير بومي اعلام و تصريح كرد با توجه به اعتراض عده اي از داوطلبين و فارغ التحصيلان شهرستان از نتيجه اعلام شده توسط سازمان آموزش و پرورش و بررسي هاي بعمل آمده متاسفانه تعدادزيادي از پذيرفته شدگان جهت انجام وظيفه در شهرستان خاتم غير بومي بوده كه اين موضوع نه تنها موجب تضييع حق فارغ التحصيلان بومي گرديده بلكه موجبات تضعيف آموزش و پرورش شهرستان را در سالهاي آينده به دنبال خواهد داشت چرا كه اين معلمان پس از چندسال كار در اين منطقه به دنبال انتقالي بوده و نهايتاً به شهرستان خود بر مي گردند و اين موجب خواهد شد كه آموزش و پرورش اين منطقه نيروهاي مجرب خود را هر ساله از دست داده و نيروهاي تازه كار به جاي آنها مشغول گردند كه اين موجب تضييع حقوق دانش آموزان و مردم خواهد شد .

فرماندار خاتم افزود اينجانب مراتب اعتراض خود و كليه داوطلبين بومي را طي نامه شماره 4052 مورخ 15/6/89 به استاندار محترم منعكس نموده و نامه مذكور پس از دستور استاندار توسط مدير كل امور اجتماعي به سازمان آموزش و پرورش جهت پيگيري و اقدام ارسال شده كه متاسفانه پس از گذشت يك هفته هيچ ترتيب اثري داده نشده و همچنان حق فارغ التحصيلان بومي خاتم همانند گذشته تضييع گرديده و آنها شديداً پي گير موضوع بوده و هر روز جهت پي گيري اعتراض خود به اين فرمانداري مراجعه مي نمايند كه اينجانب از مسئولين مربوطه بخصوص آقاي باغستاني رياست محترم سازمان آموزش و پرورش مي خواهم ضمن بررسي مجدد موضوع نسبت به احقاق حق نيروهاي بومي اين منطقه اقدام نمايند.

روابط عمومي فرمانداري خاتم