شناسه : 341332

اطلاعیه ثبت احوال


نظر به اینکه اقدامات شنیع اخیر دشمنان اسلام در توهین به ساحت مقدس پیامبر اکرم (ص) موجب جوشش احساسات و عشق و علاقه بیشتر مردم به رسول الله (ص) شده است سازمان ثبت احوال در اجرای درخواست های ملت شریف ایران مبنی برانتخاب نام محمد (ص) بدینوسیله اعلام میدارد آن دسته از عزیزانی که تمایل دارند نام خودرا به محمد تغییر دهند حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 11/8/91به اداره ثبت احوال مراجعه نمایند.

نظر به اینکه اقدامات شنیع اخیر دشمنان اسلام در توهین به ساحت مقدس پیامبر اکرم (ص) موجب جوشش احساسات و عشق و علاقه بیشتر مردم به رسول الله (ص) شده است سازمان ثبت احوال در اجرای درخواست های ملت شریف ایران مبنی برانتخاب نام محمد (ص) بدینوسیله اعلام میدارد آن دسته از عزیزانی که تمایل دارند نام خودرا به محمد تغییر دهند حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 11/8/91به اداره ثبت احوال مراجعه نمایند.

آدرس کوتاه :