بسمه تعالي

از آنجاييكه برنامه هاي دولت خدمتگزار در دور سوم سفرهاي استاني رئيس محترم جمهور حول مسائل اجتماعي و فرهنگي مي باشد و با توجه به تأكيد مقام معظم رهبري  برحضور پر شور و شعور جوانان در برنامه ها و تقويت بنيه اعتقادي بويژه بصيرت ديني و نظر به اهميت بيش از پيش جوانان در اين دهه از انقلاب از كليه نخبگان ، فرهيختگان ، دانشجويان و جوانان دعوت مي شود پيشنهادات و برنامه هاي اجتماعي و فرهنگي خود را حول مسائل مرتبط با جوانان با ذكر موضوع ، دستگاه اجرا كننده ، مدت زمان اجرا و برآورد اعتبار مورد نياز تا تاريخ 88/11/15 به دبيرخانه ستاد ساماندهي امور جوانان شهرستان خاتم و يا به آدرس پست الكترونيكي soharst251@yahoo.com و يا شماره تلفن هاي 5-5722243-0352 داخلي 224 حوزه مشاوران جوان فرمانداري خاتم ارسال نمايند .

روابط عمومي فرمانداري شهرستان خاتم