اطلاعيه

اطلاعيهبا استناد به نامه شماره 1682/810 مورخ 01/03/90 شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران منطقه يزد به اطلاع كليه ساكنين محترم مناطق شهري و روستايي استان مي رساند از تاريخ 1/3/90 لغايت 31/3/90 با مراجعه به فروشندگي هاي نفت سفيد شهري و روستايي در قبال ارائه كالا برگهاي ذيل نسبت به دريافت سهميه نفت سفيد به مقدار تعيين شده جهت مرحله سوم سال 90 اقدام فرمايند .

انتظار مي رود شهروندان عزيز با مراجعه به موقع به فروشندگي هاي نسبت به جذب سهميه خود اقدام نمايند.

ضمنا كليه كارتهاي اشتراك نفت سفيد قبلي از درجه اعتبار ساقط و فروشندگيهاي نفت سفيد مجاز به تحويل نفت سفيد در قبال اخذ كالا برگهاي مربوطه خواهند بود.

1-خانوار   2-1نفره:كالا برگ شماره 305 بميزان 60ليتر

2-خانوار  4-3نفره :كالابرگ شماره 205 بميزان  80ليتر

3-خانوار  6-5نفره:كالابرگ شماره 505 بميزان 100ليتر

4-خانوار 7 نفره و به بالا:كالابرگ شماره 105 بميزان 120 ليتر

 

اعتبار كليه كالابرگ ه تا تاريخ 31/3/90 خواهد بود.

 

روابط عمومي فرمانداري خاتم