شناسه : 146160695

اشتغال و تولید،الویت اصلی مدیریت شهرستان خاتم


نشست فرماندارخاتم باسرمایه گذار درحوزه معدن وصنایع وابسته وباحضوراعضای شورای اسلامی درمحل فرمانداری خاتم برگزارشد.

فاضلی فرماندار خاتم ضمن بیان این موضوع که الویت اصلی مدیریت شهرستان ایجاد اشتغال وتولید میباشد. وی برهمکاری کلیه دستگاه ها و ارگان های شهرستان به منظور جذب سرمایه گذاری درحوزه های مختلف و همکاری با آنان تاکید نمود.

فاضلی بااشاره به این موضوع که زیر ساخت های لازم درشهرستان خاتم به منظور فعالیت های اقتصادی فراهم است اعلام نمود: در حال حاضر در3 ناحیه صنعتی شهرستان باهمت شرکت شهرک های صنعتی استان زیر ساخت های لازم فراهم گردیده که افراد متقاضی میتوانند ازاین فضا جهت اسقرار واحد های اقتصادی وتولیدی پس ازسیر مراحل واگذاری استفاده نمایند.


آدرس کوتاه :