شناسه : 335912
فرماندار خاتم

استفاده از توان نخبگان ، خرد جمعي و نقطه نظرات مناطق مختلف مبناي كار من است


فرماندار شهرستان خاتم استفاده از توان نخبگان، خرد جمعي و نقطه نظرات مناطق مختلف در توسعه متوازن و همه جانبه اين شهرستان را مبناي كار خود اعلام كرد.
فرماندار خاتم

فرماندار شهرستان خاتم استفاده از توان نخبگان ، خرد جمعي و نقطه نظرات مناطق مختلف را مبناي كار خود اعلام كرد و افزود : تلاش مي كنيم با ايجاد اتاق فكر از توان و استعداد نخبگان و جوانان كه در همه زمينه ها با تكيه برخود باوري و هويت اسلامي و ملي صاحب نظر هستند به نحو مطلوب استفاده شود .

محمد علي شاه حسيني در نماز جمعه شهر هرات با اشاره به اينكه توسعه كشاورزي از محورهاي مهم منطقه است ادامه داد : با توجه به پتانسيل شهرستان خاتم در كشاورزي بايد از نظرات جمعي و توانمندي هاي نخبگان و ظرفيت هاي موجود حداكثر استفاده را براي ارتقاي نرخ توليد و افزايش توان اقتصادي شهرستان برد .

آدرس کوتاه :