استفاده ازتسهیلات اشتغال زای پایدارروستایی میتواندکمک شایانی جهت اجرای این طرح باشد

استفاده ازتسهیلات اشتغال زای پایدارروستایی میتواندکمک شایانی جهت اجرای این طرح باشددرادامه فاضلی فرماندارخاتم:طی تماس تلفنی بامدیرعامل شرکت گاز استان مقررشد دراجرای عملیات گازرسانی باتوجه به نزدیک بودن فصل سرما اقدامات لازم صورت پذیرد.

فاضلی درپایان تاکید نمود: استفاده ازتسهیلات اشتغال زای پایدار روستایی میتواند کمک شایانی درجهت اجرای طرح های اشتغال زادرروستاهاباشد.