شناسه : 145173695
فرماندارخاتم؛

استفاده ازتسهیلات اشتغال زای پایدارروستایی میتواندکمک شایانی جهت اجرای این طرح باشد


فرماندارخاتم درنشست باحجت السلام شکری عضو شورای اسلامی روستای کرخنگان درخصوص مسائل عمرانی،فرهنگی،اجتماعی روستای مذکورازجمله ادامه عملیات گازرسانی وتسریع درنصب علمک های گازوهمچنین اشتغال جوانان روستای مذکور بحث وگفتگو نمودند.

درادامه فاضلی فرماندارخاتم:طی تماس تلفنی بامدیرعامل شرکت گاز استان مقررشد دراجرای عملیات گازرسانی باتوجه به نزدیک بودن فصل سرما اقدامات لازم صورت پذیرد.

فاضلی درپایان تاکید نمود: استفاده ازتسهیلات اشتغال زای پایدار روستایی میتواند کمک شایانی درجهت اجرای طرح های اشتغال زادرروستاهاباشد.
آدرس کوتاه :