استاندار يزد درنشست با فرماندار و مسئولين شهرستان خاتم رفع محروميت وتوسعه مناطق محروم از اولويتهاي دولت مي باشد

استاندار يزد درنشست با فرماندار و مسئولين شهرستان خاتم رفع محروميت وتوسعه مناطق محروم از اولويتهاي دولت مي باشدبه گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان خاتم " محمد رضا فلاح زاده استاندار يزد درجلسه اي كه به منظور بررسي مسائل و مشكلات شهرستان خاتم و  با حضور معاونين استاندار و تني چند از مديران كل درمحل دفتر استاندار تشكيل گرديد  با اشاره به اينكه رفع محروميت و توسعه مناطق محروم از اولويتهاي دولت مي باشد افزود: درهمين راستا توجه خاص به اشتغال پايدار و توسعه صنعتي و به خصوص رفع مشكلات واحدهاي صنعتي مصوب از جمله پتروشيمي و2واحد توليد كاشي وسراميك ضرورت دارد

استاندار يزد با اشاره  به اينكه به دليل  محروميت شهرستان خاتم دررديف سه شهرستاني كه در اعتبارات دولتي سعي كرده ايم توجه خاص به شهرستان بشود افزود: توجه به زير ساختها و همچنين  گازرساني به  شهرهاي هرات و مروست ،استقرار واحدهاي صنعتي را در اولويت كار خود قرار داده ايم

دراين جلسه كه اعضاء شوراي شهر هرات و مروست حضور داشتند درابتدا محمد ملكي عضو شوراي اسلامي شهرهرات با اشاره به بعضي از مسائل ومشكلات شهر هرات از جمله ارائه گاز رساني داخل شهر هرات ، توجه خاص به عمران شهري و نيز ارتقاء دانشگاه آزاد اسلامي به  واحد  از توجه استاندار وپيگيري انجام شده تقدير و تشكر نمود

حسيني نماينده شوراي اسلامي شهر مروست هم با اشاره به خشكسالي هاي چندين ساله وخساراتي كه به كشاورزان وارد شده است اعطاي تسهيلات وتمديد باز پرداخت وام كشاورزان وهمچنين توجه به توسعه صنعتي مروست وپيگيري موضوع حل مشكل اراضي موقوفه استان قدس را خواهان شد

درادامه اين جلسه استاندار يزد دستور توجه به صنايع جنبي كشاورزي ، پيگيري درخواستهاي مطرح شده از جمله گازرساني به هرات ومروست وتمديد تسهيلات خسارت ديدگان بخش كشاورزي و اولويت تخصيص اعتبار به عمران شهري شهرستان خاتم را به مديران مربوطه ابلاغ كرد

دراين جلسه تامين آب وحل مشكل زمين  2واحد صنعتي (كاشي)  كه مسئولين مربوطه دراسرع وقت اقدام نمايند