اسامی کاندیداهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر هرات و مروست

اسامی کاندیداهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر هرات و مروست


از سوی كميته تبليغات ستاد انتخابات شهرستان خاتم اعلام شد

در این آگهی آمده است:

در اجرای ماده ۵۱ قانون انتخابات و ۵۶ آیین نامه اجرایی به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه شهر هرات می رساند که انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر در روز جمعه مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۲ برگزار می شود و اسامی نامزدهای انتخاباتی شورای اسلامی شهر هرات به شرح زیر می باشد

۱-آقای رضا قانع هاشم آبادی

۲-آقای سعید اسلامی

۳-آقای خدابخش حیدری

۴-آقای عباس بهمنی

۵- آقای مهدی ناظمیان

۶-آقای سید باقر طباطبایی

۷-آقای محمد محمودی

۸-آقای مسلم ابوالحسنی

۹-آقای عبدالرضا تنها

۱0-آقای علی دهقان

۱1-آقای قاسم محمودی

۱2-آقای ابوالفضل فتحی مقدم

۱3-آقای کرامت تیموری

۱4-آقای رضا عبدانی

۱5-آقای حسین حیدری

 

 

اسامی کاندیداهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر مروست

 

ستاد انتخابات شهرستان خاتم در آگهی خود اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر مروست  را اعلام کرد.

 

در این آگهی آمده است:

در اجرای ماده ۵۱ قانون انتخابات و ۵۶ آیین نامه اجرایی به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه شهر مروست می رساند که انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر در روز جمعه مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۲ برگزار می شود و اسامی نامزدهای انتخاباتی شورای اسلامی شهر مروست  به شرح زیر می باشد

 

 

1-آقای سید محمد ابراهیمی نسب مروستی مشهور به محمد آقا فرزند سید جلیل کد نامزد 1214

2-آقای غلامرضا افخمی مروست مشهور به غلامرضا سیاه فرزند محمد کد نامزد 1218

3-خاتم رحیمه بذرافشانی فرزند خدا مراد کد نامزد 1241

4-آقای حسین تیو فرزند ابراهیم کد نامزد 1248

5-خانم فاطمه بیگم حسینی رحمت آباد سید علی کد نامزد 1249

6-آقای جواد دانشور مروستی فرزند شهباز کد نامزد 1254

7-آقای غلامرضا ذاکری مروست فرزند حبیب کد نامزد 1257

8-آقای علی رستمی راوری مشهور به علیرضا فرزند محمد کد نامزد 1258

9-آقای حجت فلاحتی مروست فرزند حسینعلی کد نامزد 1267

10-آقای علیرضا فلاحتی مروست مشهور به علی قاسم فزرند محمد قاسم کد نامزد 1268

11-آقای مهدی فلاحتی مروست فرزند حمید کد نامزد 1271

12-آقای غلامرضا قانع مبارکه فرزند محمد کد نامزد 1272

13-آقای اصغر قنبری مروست فرزند محمد هادی کد نامزد 1275

14-آقای احمد کارگریان مروستی مشهر به احمد رضای منخان فرزند رضا قلی کد نامزد 1276

15-آقای غلامرضا کمالی مروستی فرزند حسین کد نامزد1286

16-آقای اصغر نخعی مشهور به سعید فرزند حسین کد نامزد 1286

17-خانم اختر وکیلی قاسم آبد فرزند همتعلی کد نامزد 1287

توجه :

۱- نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این شهر ۵ نفر است، رأی دهندگان در روز اخذرأی فقط اسامی تعداد حداکثر ۵ نفر را می توانند دربرگ رأی بنویسند .

۲- هیأت اجرایی شهرستان مستقر در فرمانداری خاتم در اجرای ماده ۵۲ قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور از تاریخ انتشار این آگهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذرأی ، آماده دریافت شکایات انتخاباتی می باشد .

 

۳- شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره ۱ ذیل ماده ۷۰ آیین نامه اجرایی ، مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، نشانی محل کار یا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد.