از مرکز مطالعات زیست محیطی شهرستان خاتم و منطقه حفاظت شده باغ شادی و سایت تحقیقاتی گوزن زرد ایرانی

از مرکز مطالعات زیست محیطی شهرستان خاتم و منطقه حفاظت شده باغ شادی و سایت تحقیقاتی گوزن زرد ایرانی


با زدید مدیر کل و معاونت اداری مالی اداره کل محیط زیست استان یزد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم : مدیر کل و معاونت اداری مالی اداره کل محیط زیست استان یزد باتفاق مدیر کل و کارشناس دیوان محاسبات استان از مرکز مطالعات زیست محیطی شهرستان خاتم و منطقه حفاظت شده  باغ شادی، سایت تحقیقاتی گوزن زرد ایرانی ، طرحهای عمرانی و تحقیقاتی اداره کل دیدن نمودند.

طي اين بازديد، رییس محیط زیست خاتم به ارائه گزارش عملكرد و اقداماتي كه تاكنون از سوي اداره كل و اداره حفاظت محيط زيست شهرستان در امر حفاظت از اين عرصه جنگلي  در خصوص رفع  موانع و مشكلات موجود در منطقه از جمله پيشگيري و كنترل حريق و مبارزه با آفات و بيماري هاي درختان جنگلي و نیز در خصوص حفظ و حراست و احياي گوزن زرد ایرانی صورت گرفته مواردي را عنوان نمود.