شناسه : 341302
فرماندار خاتم در جلسه شوراي اداري كه به مناسبت هفته كاهش اثرات بلاياي طبيعي برگزار گرديد

از اعضاي شوراي اداري و پرسنل ادارات خواست در صورت تمايل در اقدامي انسان دوستانه خون خود را اهداء نمايند.


سيد ناصر امامي فرماندار شهرستان خاتم در جلسه شوراي اداري روز چهارشنبه مورخ 7/7/89 كه به منظور برنامه ريزي در خصوص اجراي برنامه هاي هفته كاهش اثرات بلاياي طبيعي برگزار گرديد در ابتداي جلسه تصريح نمود خون سالم ، نجات دهنده زندگي است   همه روزه در سراسر جهان بسياري از افراد به خون و فراورده هاي خوني نياز پيدا مي كنند به طوري كه از هر سه نفر يك نفر در طول زندگي احتياج به تزريق خون و فراورده هاي خوني داردو بارزترين مثال براي موقعيت هايي كه در آن نياز مبرم به خون پيدا مي شودرا زمان بروز حوادث و سوانح گوناگون نظير تصادفات رانندگي ، سوختگي ها و اعمال جراحي عنوان و افزود عدم وجود جايگزين براي خون، محدود بودن مدت زمان   نگهداري خون و فراورده هاي خوني و نياز هميشگي به خون و فراورده هاي آن سبب شده تا اهداي خون از اهميت و جايگاه ويژه اي برخوردار شود بنابراين با توجه به اين كه اين شهرستان فاقد مركز انتقال خون بوده و از طرفي نيز شهروندان و اهالي تمايل زيادي   به اهداي خون دارند پيشنهاد نمود به منظور كمك به بيماران و انسانهاي حادثه ديده از حوادث طبيعي و غير طبيعي چنانچه اعضاي شوراي اداري و پرسنل ادارات تمايل به اهداي خون دارند و از سلامت جسماني برخوردار و توانايي اهداي خون وشركت در اين عمل خداپسندانه را دارند هماهنگيهاي لازم از طريق ستاد حوادث فرمانداري با سازمان انتقال خون جهت استقرار پايگاه سيار انتقال خون در يكي از روزهاي هفته كاهش اثرات بلاياي طبيعي به عمل آيد كه اين پيشنهاد مورد استقبال شديد اعضا قرار گرفت و حتي خواستار اجراي اين اقدام خداپسندانه در طول سال به صورت فصلي را شدند و در پايان فرماندار خاتم خواستار   همكاري و مساعدت رئيس سازمان انتقال خون استان شدند و پيشاپيش از حسن توجه ايشان تقدير و تشكر نمودند.   روابط عمومي فرمانداري خاتم گزارش تصويري جلسه شوراي اداري به مناسبت هفته كاهش اثرات بلاياي طبيعي
فرماندار خاتم در جلسه شوراي اداري كه به مناسبت هفته كاهش اثرات بلاياي طبيعي برگزار گرديد

سيد ناصر امامي فرماندار شهرستان خاتم در جلسه شوراي اداري روز چهارشنبه مورخ 7/7/89 كه به منظور برنامه ريزي در خصوص اجراي برنامه هاي هفته كاهش اثرات بلاياي طبيعي برگزار گرديد در ابتداي جلسه تصريح نمود خون سالم ، نجات دهنده زندگي است  همه روزه در سراسر جهان بسياري از افراد به خون و فراورده هاي خوني نياز پيدا مي كنند به طوري كه از هر سه نفر يك نفر در طول زندگي احتياج به تزريق خون و فراورده هاي خوني داردو بارزترين مثال براي موقعيت هايي كه در آن نياز مبرم به خون پيدا مي شودرا زمان بروز حوادث و سوانح گوناگون نظير تصادفات رانندگي ، سوختگي ها و اعمال جراحي عنوان و افزود عدم وجود جايگزين براي خون، محدود بودن مدت زمان  نگهداري خون و فراورده هاي خوني و نياز هميشگي به خون و فراورده هاي آن سبب شده تا اهداي خون از اهميت و جايگاه ويژه اي برخوردار شود بنابراين با توجه به اين كه اين شهرستان فاقد مركز انتقال خون بوده و از طرفي نيز شهروندان و اهالي تمايل زيادي  به اهداي خون دارند پيشنهاد نمود به منظور كمك به بيماران و انسانهاي حادثه ديده از حوادث طبيعي و غير طبيعي چنانچه اعضاي شوراي اداري و پرسنل ادارات تمايل به اهداي خون دارند و از سلامت جسماني برخوردار و توانايي اهداي خون وشركت در اين عمل خداپسندانه را دارند هماهنگيهاي لازم از طريق ستاد حوادث فرمانداري با سازمان انتقال خون جهت استقرار پايگاه سيار انتقال خون در يكي از روزهاي هفته كاهش اثرات بلاياي طبيعي به عمل آيد كه اين پيشنهاد مورد استقبال شديد اعضا قرار گرفت و حتي خواستار اجراي اين اقدام خداپسندانه در طول سال به صورت فصلي را شدند و در پايان فرماندار خاتم خواستار  همكاري و مساعدت رئيس سازمان انتقال خون استان شدند و پيشاپيش از حسن توجه ايشان تقدير و تشكر نمودند.

 

روابط عمومي فرمانداري خاتم

گزارش تصويري جلسه شوراي اداري به مناسبت هفته كاهش اثرات بلاياي طبيعي

آدرس کوتاه :