ازطرف ستاد ساماندهي جوانان فرمانداري برگزار ميگردد:جشن بزرگ هفته ازدواج وخانواده با برنامه هاي متنوع و شاد

ازطرف ستاد ساماندهي جوانان فرمانداري برگزار ميگردد:جشن بزرگ هفته ازدواج وخانواده با برنامه هاي متنوع و شادبه مناسبت هفته ازدواج و خانواده مراسم جشني با حضور خانواده ها و زوجهاي جوان  شهرستان در روز شنبه مورخ 29/8/89 در محل كانون آيت ا... خاتمي هرات برگزار خواهد شد بنا به اعلام اين ستاد جشن مذكور از ساعت 30/18عصر لغايت 21برگزار خواهد شد لذا از كليه زوجهاي جوان و خانواده هاي محترم جهت شركت در اين جشن دعوت بعمل مي آيد .

                                                                      روابط عمومي فرمانداري شهرستان خاتم