شناسه : 341152
بخشدار مركزي خاتم

آزاد سازي معبر شرق روستاي چاهك به عرض تقريبي 45 متر و طول 700 متر انجام شد


جواد مير بهبودي بخشدار مركزي خاتم تصريح نمود : اراضي تصرفي در محدوده خيابان 18 متري و فضاي سبز روستا ي چاهك بر اساس طرح هادي  روستا با تلاش بخشداري و همكاري بنياد مسكن انقلاب اسلامي ، شوراي اسلامي و تعدادي از معتمدين روستا آزاد  و جهت اجراي طرح ميخ كوبي گرديد .در پايان بخشدار مركزي خاتم از همكاري بيناد مسكن انقلاب اسلامي ، شوراي اسلامي و معتمدين روستاي چاهك تقدير و تشكر نمودند .
بخشدار مركزي خاتم
جواد مير بهبودي بخشدار مركزي خاتم تصريح نمود : اراضي تصرفي در محدوده خيابان 18 متري و فضاي سبز روستا ي چاهك بر اساس طرح هادي  روستا با تلاش بخشداري و همكاري بنياد مسكن انقلاب اسلامي ، شوراي اسلامي و تعدادي از معتمدين روستا آزاد  و جهت اجراي طرح ميخ كوبي گرديد .در پايان بخشدار مركزي خاتم از همكاري بيناد مسكن انقلاب اسلامي ، شوراي اسلامي و معتمدين روستاي چاهك تقدير و تشكر نمودند .

آدرس کوتاه :