ارتقاء صندوق مهر امام رضا(ع) خاتم به شعبه بانکی دریافت و پرداخت درآینده نزدیک

ارتقاء صندوق مهر امام رضا(ع) خاتم به شعبه بانکی دریافت و پرداخت درآینده نزدیک


فرماندار خاتم خبرداد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم  "محمد علی شاه حسینی "فرماندار خاتم در دیدار  با مدیر عامل صندوق مهر امام رضا استان یزد درخصوص پرداخت تسهیلات خوداشتغالی و مشاغل خانگی بحث و تبادل نظرشد.

براساس این گزارش دراین دیدار همچنین توافق گردید که در آینده نزدیک صندوق مهر امام رضا (ع) خاتم  به شعبه بانکی دریافت و پرداخت  ارتقاء بابد.