اربعین حسینی بر همگان تسلیت باد

اربعین حسینی بر همگان تسلیت باد بسوز ای دل که امروز اربعین است       عزای پورختم المرسلین است

قیام کربلایش تا قیامت                      سراسر درس، بهر مسلمین است

اربعین حسینی بر همگان تسلیت باد

روابط عمومی فرمانداری خاتم